REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLEWIE
(w oparciu o statut szkoły)


I. ZASADY PORZĄDKOWE
Uczniowie powinni przyjść do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając wierzchnie okrycie w przydzielonych im szatniach.
Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.
W czasie przerw uczniowie winni zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie krzyczeć oraz przebywać na korytarzu obok sal, w których mają zajęcia.
Uczniom nie wolno w czasie przerw i lekcji opuszczać terenu szkoły, a w czasie lekcji
- klasy bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela. Wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może nastąpić wyłącznie pod opieką nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przy sali lekcyjnej w określonym porządku, np. w jednym rzędzie dziewczęta , a w drugim chłopcy i w ciszy czekają na nauczyciela.
Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji, przestrzegając zasad kulturalnego zachowania.
Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają salę lekcyjną w ładzie i czystości.
Laureaci konkursów wewnątrzszkolnych zobowiązani są do reprezentowania szkoły.
Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (wycieczki, zawody itp.) winien ten fakt zgłosić niezwłocznie nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy, który powiadamia o zaistniałym wypadku dyrektora szkoły i wychowawcę.
Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, gdyż szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.
Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia telefonów komórkowych, aparatów MP3, nagrywania i filmowania.
W przypadku używania/noszenia przez uczniów urządzeń wymienionych w pkt. 11, nauczyciel ma prawo je odebrać i powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) oraz uzgodnić z nimi dalsze postępowania.
Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek, petard lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia.
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole nie później niż w ciągu 1 tygodnia.
Rodzice, których dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną szkole, zobowiązani są pokryć koszty jej usunięcia.
Pracownie specjalistyczne (przyrodnicza, informatyczna itp.) powinny posiadać własne regulaminy porządkowe.


II. UBIÓR UCZNIA
Na co dzień uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym, czystym i schludnym.
Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w strojach biało-granatowych lub biało
-czarnych.
W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie, tipsy.
Dozwolona jest skromna biżuteria, noszona przez dziewczęta (małe kolczyki. pierścionek, broszka lub wisiorek).


III. ORGANIZACJA IMPREZ I ZABAW
Zabawy powinny odbywać się w sposób zorganizowany:
należy ustalić przydział czynności i zakres odpowiedzialności za poszczególne działania,
uczniowie w czasie zabawy (imprezy klasowej) przebywają tylko w wyznaczonych salach
i korytarzach,
po zakończonej zabawie (imprezie) uczestnicy powinni zostawić pomieszczenie
w porządku,
uczniowie zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej.
2. Organizatorem zabaw mogą być: klasa, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, organizacje uczniowskie itp.
3. Zabawy (imprezy klasowe) mogą odbywać się w godzinach od 16:00 – 20:00, a w sobotę
w godzinach przedpołudniowych.
4. Uroczyste apele i akademie odbywają się wg opracowanych na te okazje scenariuszy.
5. Uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uczczenie ważnych rocznic, pasowanie na ucznia, powinny odbywać się z udziałem symboli narodowych.

 

IV. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność uczniowska.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się wg regulaminu wyborczego.
Rada Samorządu Uczniowskiego działa zgodnie z ustalonym planem pracy wynikającym
z potrzeb szkoły oraz w oparciu o propozycje zgłoszone przez społeczność uczniowską
w czasie kampanii wyborczej.
Samorząd Uczniowski powołuje spośród nauczycieli lub uczniów Rzecznika Praw Ucznia.
Samorząd ma prawo przedstawić swoje postulaty Dyrekcji Szkoły, Radzie pedagogicznej lub Radzie Rodziców, którzy winni ustosunkować się do nich w ustalonym terminie.
Samorząd szkolny i klasowy ma prawo liczyć na pomoc wychowawców i nauczycieli
w realizacji zadań.
Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego oraz uprawnienia członków prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin tej organizacji.


V. RODZAJE NAGRÓD I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
Nagrodę dla ucznia przyznaje dyrektor szkoły, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, opiekun koła lub organizacji.
Nagrody mogą być przyznawane w formie:
pochwały wychowawcy,
pochwały dyrektora szkoły,
pochwały wyrażonej przez dyrektora szkoły wobec uczniów,
świadectwa z wyróżnieniem,
za roczne bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie uczniowie klas I-VI mogą otrzymać nagrodę książkową lub dyplom,
pochwały na apelu szkolnym lub tablicy Samorządu Uczniowskiego.
Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowywane są na świadectwie.
Za szczególne osiągnięcie uważane jest uzyskanie co najmniej wyróżnienia w konkursie pozaszkolnym.

 


VI. TRYB POSTEPOWANIA W SPRAWACH KAR WRAZ Z ZASADAMI ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI O ICH WYMIERZENIU
Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów.
Karą może być:
upomnienie wychowawcy klasy,
upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi słownie,
zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
uzyskanie punktów ujemnych zachowania zgodnie z zasadami,
praca porządkowa na rzecz klasy lub szkoły zlecona przez wychowawcę lub dyrektora oraz innego nauczyciela,
naprawa lub odkupienie zniszczonego mienia szkolnego po uzgodnieniu z rodzicami.
3. Karę może nałożyć dyrektor na wniosek wychowawcy.
4. O nałożonej na ucznia karze szkoła ma obowiązek poinformowania jego rodziców lub opiekunów.
5. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły.

 

VII. TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW
Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia i wzajemnego poszanowania.
Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą.
W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowie mogą odwoływać się do wychowawcy, dyrektora szkoły, Rzecznika Praw Ucznia, natomiast Samorząd Uczniowski może stanąć w obronie ucznia.
Uczniowie lub ich rodzice mają prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. Wniosek powinien być złożony zgodnie z obowiązującym regulaminem odwołania od oceny zachowania.


VIII. ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
Rozróżnia się następujące sposoby pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
praca klasowa- obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową: zasady przeprowadzania:
-uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych,
-w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
sprawdzian- obejmuje materiał z kilku lekcji lub wiadomości i umiejętności konieczne
w całym cyklu kształcenia: zasady przeprowadzania:
-uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem tygodniowym,
-w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż jeden sprawdzian,
-nie można przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa.
krótkie sprawdziany, tzw, „kartkówki”- kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji lub pracy domowej, wystawiane na ich podstawie stopnie mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej.
Sprawdziany i prace klasowe powinny być poprawione i omówione w klasach nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu pisania tych sprawdzianów.
Po usprawiedliwieniu nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie:
W pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień, nie odrobić pisemnych prac domowych, przez trzy kolejne dni nauki nadrobić zaległości i uzupełnić materiał- w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości.
W trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony z odrabiania pisemnie pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału- wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.
Nie wystawia się oceny za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klas klasowych, sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godziny 18:00) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.


IX. ZASADY UDZIELANIA POMOCY W NAUCE
Uczeń ma prawo uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce o terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału, które nie wynikają z negatywnego stosunku ucznia do nauki.
Uczeń mający trudności z opanowaniem materiału nauczania i wyznaczony do udziału w zajęciach wyrównawczych uczestniczy w tych zajęciach za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów.

 

X. WARUNKI ORAZ FORMY KORZYSTANIA Z POMOCY SOCJALNEJ
Na terenie szkoły może być udzielana uczniom pomoc socjalna, której zakres uzależniony jest od uzyskanych środków finansowych.
Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.
Sposób przyznawania bezpłatnych obiadów określa odrębny regulamin.

 


Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 5/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 09.03.2015 r.

 

Opublikowane przez: Maria Domańska | Data wprowadzenia: 2015-03-14 16:57:32.

Zobacz:
 statut .  status .  regulamin . 
Data wprowadzenia: 2015-03-14 16:57:32
Opublikowane przez: Maria Domańska