STATUT
PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLEWIE
§1
NAZWA SZKOŁY
1. Szkoła Podstawowa
2. Inne informacje o szkole
1) Szkoła Podstawowa w Klewie jest szkołą publiczną i działa w oparciu o akt założycielski Kuratorium Oświaty
2) Szkoła jest jednostką budżetową
3) Organem prowadzącym jest Gmina w Żarnowie
4) Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat

§2
ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późń. zmianami), poprzez:
Art. 1 System oświaty zapewnia w szczególności:
1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego
rozwoju;
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3) możliwość zakładania i prowadzenia szkoły przez różne podmioty;
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej
i specjalnych form pracy dydaktycznej;
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych;
6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;
7) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie
w szkołach wyższych;
8) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między
poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;
9) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach i placówkach;
10) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej
i globalnej;
11) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
12) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
12a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym;
14) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności
spędzania czasu wolnego;
15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
§3
Art. 4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
§4
Art.7 1. Szkołą publiczną jest szkoła, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
z zastrzeżeniem w pkt.5;
4) realizuje:
a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
b) ramowy plan nauczania;
5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów.
1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty,
zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez
dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
z tym, że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się
wynagrodzenie.
2. Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw.
§5
ROZDZIAŁ 2
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE,
OBOWIĄZEK SZKOLNY
Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat.
1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
2. Oddział Przedszkolny przy szkole podstawowej realizuje podstawę programową
wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej (rok zerowy).
4.Realizacja usprawnienia określonego w ust. 3 jest obowiązkowym zadaniem własnym
gminy. Odmowa zrealizowania tego uprawnienia następuje w drodze decyzji.
5. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada
gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te przedszkola.
6. Zasady rekrutacji zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

§6
Art. 15 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 13 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej. W roku szkolnym 2014-2015 do szkoły będą uczęszczać dzieci sześcioletnie, które urodziły się między styczniem, a czerwcem 2008r. Dla dzieci 6-letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok. Rok później czyli w roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie sześciolatki.
§7
Art. 16. 1. 1) Dziecko 6-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej odpowiedzialnej za realizacje tego obowiązku,
2) Dziecko 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009r.
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologicznej - pedagogiczno.
3.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologicznej - pedagogicznej.
5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej.
6.Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych oraz dyrektorzy publicznych szkół
podstawowych, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2
pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są
obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w których obwodzie
uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.
6a. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej
o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej
szkoły publicznej.
7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego uznaje się
również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi
przepisami.
8. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie których
dziecko mieszka, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko
odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.
Dziecko spełniające odpowiednio obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać
świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na
podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor
zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.
§8
Art. 18.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki
określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust.8
§9
Art. 19. 1.Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku
szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie
obowiązku szkolnego, a w szczególności:
1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, a także
współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1
pkt 3 i 4;
2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
2.Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych
przesyłać właściwym dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach
w ewidencji dzieci w wieku od 3-18lat.
§10
Art. 20. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
ROZDZIAŁ 3
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
§11
Art. 21. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania koordynuje i realizuje politykę
oświatową państwa i współdziała w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi organami
i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach funkcjonowania systemu oświaty.
§12
Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze
rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych,
2) zasady organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za
granicą oraz wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii,
3) zakres świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym do pracy za
granicą w celach, o których mowa w pkt 2
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze
rozporządzenia:
1) ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
z uwzględnieniem w szczególności obowiązującego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych
dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych
dla uczniów niepełnosprawnych;
2) podstawy programowe:
a) wychowania przedszkolnego,
b) kształcenia ogólnego szkoły podstawowej,
3) warunki i tryb dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania, programów
wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecenia środków dydaktycznych,
z uwzględnieniem konieczności uzyskiwania przed dopuszczeniem programów lub
podręczników oraz zaleceniem środków dydaktycznych opinii specjalistów z zakresu
poszczególnych dziedzin,
4) warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, uwzględniające w szczególności
kompetencje określonych komisji egzaminacyjnych, a także możliwość ustalenia przez
szkoły wewnętrznego systemu oceniania,
5) sposób prowadzenia przez szkołę dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzględniające w
szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,
a także stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw;
6) warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkołę,
uwzględniające możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych,
organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, a także wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących
warunków działania i organizacji szkoły;
7) organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania
i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych;


8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i
rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności
stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu
uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia;
9) standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
z uwzględnieniem zasady, że wymagania powinny uwzględniać cele i zadania edukacyjne,
zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w podstawach
programowych;
10) zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, która
powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się;
11) warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki,
z uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpieczeństwa uczniów;
§13
Art. 31. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa,
a w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami
2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;
3) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego:
a) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół
publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,
b) w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego oraz
w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;
4) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej
polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
5) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa
i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
6) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
7) bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje działania
związane z doskonaleniem nauczycieli, współdziałając z organami prowadzącymi szkoły,
a także może podejmować działania wspomagające materialnie i organizacyjnie
doskonalenie nauczycieli, w szczególności promować nowatorstwo dydaktyczno-
wychowawcze;
8) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach;
9) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania
i rozwoju bazy materialnej szkół;
10) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach
dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom
patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;
11) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na
obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych;
§14
Art. 32a. 1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi szkołami może, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia,
utworzyć specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres
powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.
§15
Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:
1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkół i nauczycieli;
2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej szkół;
3) udzielaniu pomocy szkołom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:
1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;
2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku
szkolnego;
4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, w tym w zakresie przestrzegania praw ucznia
oraz praw dziecka,
3. Nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust. 5, wykonujący czynności z zakresu nadzoru
pedagogicznego mają prawo:
1) wstępu do szkół;
2) wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania,
wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
3) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły;
4) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze
i inne zajęcia organizowane przez szkołę, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły;
5) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej,
wychowawczej oraz opiekuńczej szkoły.
4. Nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust. 5, mogą wydawać dyrektorowi szkoły doraźne
zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności.
5. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa
w ust. 4, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
dyrektor szkoły jest obowiązany powiadomić ten organ o realizacji zaleceń, uwag
i wniosków w terminie 30 dni.
7. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły, organ
sprawujący nadzór pedagogiczny niezależnie od środków, o których mowa w ust. 4,
zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę.
8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać organowi prowadzącemu szkołę
zalecenia wynikające z czynności nadzoru. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
§16
Art. 34. 1. Jeżeli szkoła albo organ prowadzący prowadzi swoją działalność z naruszeniem
przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze
decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole
organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły opracowanie,
w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach
określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
2a. Jeżeli dyrektor szkoły nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa
w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach
programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym
programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny
występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły
z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
3. Jeżeli szkoła prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także sama
jednostka samorządu terytorialnego, nie usunie uchybień wynikłych z naruszenia
przepisów ustawy, o których mowa w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny
zawiadamia o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością komunalną.
4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli naruszenie przepisów ustawy nastąpiło w uchwale
organu jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku kurator oświaty jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić o naruszeniu przepisów ustawy wojewodę.
§17
Art. 34a. 1. Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz
pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowania mieniem;
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów;
3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.
3. Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.
33 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4–6.
§18
Art. 34b. Organ prowadzący szkołę, a w zakresie działalności wychowawczo - dydaktycznej
i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować
w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
§19
Art.36. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono
stanowisko dyrektora.
2.Szkołą za zgodą kuratora oświaty, może również kierować osoba niebędąca nauczycielem
powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący. Kurator oświaty przy
wyrażeniu zgody uwzględnią w szczególności posiadaną przez tę osobę wykształcenie
i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole.
2a. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego.
W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny
sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole.
§20
Art. 36a. 1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę.

2.Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły może nastąpić, jeżeli
organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia
kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI W SZKOLE
§21
Art. 64 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;
2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
3) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów
mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży
z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem
wolontariuszy;
§22
Art. 66. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, może
zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki wyznaczając nauczyciela-
opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, oraz organizację
indywidualnego programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie uczniom
szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym
czasie.
§23
Art. 67. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom
możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) świetlicy;
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
§24
Art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkole lub
oddziale integracyjnym.

1a. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

2. W zależności od rodzaju zaburzenia i odchyleń dzieciom i młodzieży, o których mowa
w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia
naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację
i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

2a. W przedszkolu i szkole podstawowej, może być organizowane wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka mającego na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od
chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego
bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

2b. Dyrektor właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkoły podstawowej
ogólnodostępnej i integracyjnej może organizować wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, w porozumieniu z organem prowadzącym.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju zaburzeń
i odchyleń rozwojowych, z zastrzeżeniem ust.3a.

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3,
mogą również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne
poradnie specjalistyczne, założonych zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych.

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również
niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne
poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych.

4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od
dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty.

5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę
kształcenia, uwzględniając rodzaj zaburzeń i odchyleń rozwojowych, z zastrzeżeniem ust.
5a., a dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organizuje
indywidualne nauczanie.

5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka
odpowiednio albo w przedszkolu, szkole podstawowej, odpowiednią formę kształcenia, na
wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli
lub szkół.
§25
Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
a także dzieciom niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na
zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.
ROZDZIAŁ 5
FINANSOWANIE SZKÓŁ
§26
1. Szkoła publiczna, przedszkole publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu
terytorialnego, będące zakładem budżetowym, pokrywają koszty swojej działalności
z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki na zadania
oświatowe, o których mowa w art. 5a.

2. Do dotacji, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 24 ust. 7 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).przepisach
o pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 6

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
§27
Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych
na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego
oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3.Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkoły publicznej
2) dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego.
§28
Art. 90c 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów;
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna
§29
Art.90d. 1 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe, z zastrzeżeniem ust. 10.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników.

3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli
organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w ust.2.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.
1001 i Nr 273, poz. 2703 ze zm).

6. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust.5 jest ustalania na zasadach
określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie
wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3.

7. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.
6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,
poz. 2255, ze zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art.
6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
8. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca
w danym roku szkolnym.

9. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być
realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym że wartość
stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych.

10. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendia
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust.11.

11. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym
stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
§30
Art.90e 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowe
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada
2003r.o świadczeniach rodzinnych ze zm.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§31
Art. 90f Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:


1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów
zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
§32
Art. 90g. 1Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką
średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje
się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe możne być przyznane uczniowi,
który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym.

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym
typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz
uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.

7. Średnią ocen, o której mowa w ust.2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przyznaje wnioski wraz ze
swoją opinią dyrektorowi szkoły.

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacana raz w okresie
(semestrze).

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

§33
Art. 90i 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być
przyznane uczniowi szkoły publicznej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne
w szczególności:


1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
krajowym lub międzynarodowym.

2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych
właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku
szkolnym.
§34
Art. 90k Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stypendium Prezesa
Rady Ministrów, a także szczegółowy sposób i tryb przyznawania i wypłacania
stypendiów, o których mowa w art.90c ust.3 pkt 2-4, uwzględniając udział organów szkoły
oraz kuratora oświaty w procesie wyłaniania kandydatów do stypendiów oraz terminy
składania wniosków o przyznanie stypendium.
§35
Art. 90l. Osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
przyznające ze środków własnych uczniom stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe, na warunkach i w trybie określonych w ustalonym przez siebie regulaminie,
mogą ubiegać się o zatwierdzenie tego regulaminu ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
§36
Art.90m.1.Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt.

2. Do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów rada gminy nie może upoważnić ośrodka pomocy społecznej.
§37
Art. 90n 1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się
decyzje administracyjne.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły,
2) wniosek dyrektora szkoły,

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane
z urzędu.

4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera
w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia:
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenia
o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust.5;
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna

5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej.

6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku
szkolnego.

§38
Art. 90 o .1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie
powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyny, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.

3. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, gdy dyrektor poweźmie
informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium
szkolnego.

4. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

5. Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się
w drodze decyzji administracyjnej.

7. W przypadku szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium
szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie
lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania
takiego zwrotu.


§39
Art. 90p.1. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem
własnym gminy.

2. Udzielanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w:
1) publicznej szkole, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego jest zdaniem
własnym tej jednostki.
§40
Art.90r.1. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina
otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela minister właściwy do spraw finansowych, na
wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii reprezentacji
jednostek samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, terminy
przekazywania dotacji, o której mowa w ust. 1 gminom oraz sposób wysokości tej dotacji.
§41
Art. 90s.1 Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są finansowane
z dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

2. Szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego otrzymują środki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce
lub za osiągnięcia sportowe w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust.3.

3. W szkołach publicznych prowadzonych przez właściwych ministrów stypendia za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe są finansowane z budżetu państwa z części, których
dysponentami są właściwi ministrowie.
§42
Art. 90t. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy:
1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
2) wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

2. Na realizację programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego
przeznaczają środki własne.

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy, o których mowa w ust. 1, we
współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz
z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

§43
Art. 90u. 1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program albo programy mające na celu:
1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których
mowa w art. 90t ust. 1 pkt.1, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
3) wspieranie powstania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których
mowa w art. 90t ust. 1 pkt.2, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad uczniami.

2. Na współfinansowanie programów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, jest przyznawana
dotacja celowa, po zapewnieniu udziału środków własnych jednostki samorządu
terytorialnego lub organizacji o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo pozyskania przez tę
jednostkę lub organizację środków z innych źródeł, na realizację tworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację regionalnego lub lokalnego programu.

3. Na współfinansowanie programów, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczane
publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz.1206).

ROZDZIAŁ 7
PRZEPISY SZCZEGÓLNE
§44
Art. 92. 1 Uczniowie, objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.
2. Organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

§45
Art. 92a. 1. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane
kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia,
warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także zasady jego organizowania i nadzorowania.
§46
Art. 93. 1. Świadectwa szkolne uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne świadectwom
ukończenia odpowiednich szkoły publicznych i określonym w ustawie, na zasadach
przewidzianych w umowach międzynarodowych.

2. W razie braku odpowiednich umów międzynarodowych świadectwa, o których mowa
w ust. 1, mogą być w drodze nostryfikacji uznane za równorzędne odpowiednim
świadectwom określonym w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
nostryfikacji świadectw szkolnych i uzyskanych za granicą, a także rodzaje świadectw
szkolnych i uzyskanych za granicą, które uznaje się za równorzędne ze świadectwami
określonymi w ustawie bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno w szczególności uwzględniać
porównanie okresów nauki za granicą z okresami nauki w szkołach polskich, rodzaje
dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o nostryfikację, a także może
uwzględnić dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione dla uznania świadectwa
szkolnego.
§47
Art. 94. 1. Kształcenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą,
na podstawie umów międzynarodowych lub zaproszenia podmiotów zagranicznych.

1a. Okres doskonalenia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju,
od którego zależą uprawnienia pracownicze, na warunkach określonych w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki
kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia oraz nauczycieli w celu doskonalenia,
uwzględniając w szczególności:
1) możliwość przyznania stypendium i innych świadczeń;
2) okres, na jaki przyznaje się stypendium, oraz szczegółowe warunki wypłacania
stypendium i innych świadczeń;
3) minimalną wysokość stypendium, kierując się wysokością wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku zagranicznego, określoną w przepisach w sprawie
wynagrodzenia i dodatków przysługujących członkom służby zagranicznej;
4) możliwość udzielania nauczycielom pozostającym w zatrudnieniu urlopu
szkoleniowego lub bezpłatnego oraz okres, na jaki udziela się tych urlopów, a także
zasady obliczania wysokości wynagrodzenia za okres urlopu szkoleniowego;
5) możliwość przyznania świadczeń na rzecz rodzin osób, o których mowa w pkt 4;

6) organy uprawnione do przyznawania stypendiów i świadczeń oraz udzielania urlopów;
7) warunki zaliczania okresu doskonalenia za granicą do okresu zatrudnienia w kraju;
8) warunki odwoływania uczniów i nauczycieli skierowanych za granicę oraz warunki
zwrotu wypłaconych im stypendiów i świadczeń.
ROZDZIAŁ 8
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§48
1. 1) Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program
wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o którym mowa w
odrębnych przepisach.

2) Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków
rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

3) Zadania zespołów nauczycielskich.

4) Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania uczniów.

5) Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich
potrzeb rozwojowych.

6) Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.

7) Organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i rodzicom.

8) Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy i profilaktyki szkoły uchwala Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną.

W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO SZKOŁA ZAPEWNIA

1. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, religijnej:
1) organizując akademie, apele i inne uroczystości dla uczniów i środowiska z okazji przypadających w danym roku rocznic i innych uroczystości.
2) przestrzeganie przepisów rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
2. Kształcenie uczniów w zakresie przestrzegania w zachowaniu podstawowych norm
etycznych i moralnych wykorzystując wartości zawarte w programach wszystkich
przedmiotów.
3. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom świadczoną przez wychowawców
i nauczycieli poprzez:
- wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywność uczenia się,
- wczesnego wykrywania wszelkiego rodzaju deficytów u uczniów i podejmowania
odpowiednich działań w celu ich zmniejszania bądź całkowitego usunięcia,
- wyrównywanie lub korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania,
- eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego uczniów.
POWYŻSZĄ POMOC SZKOŁA ORGANIZUJE W FORMIE
1. Pedagogizacji rodziców podczas zebrań z rodzicami.

2. Odwiedziny nauczycieli w domach uczniów sprawiających trudności wychowawcze za zgodą rodziców.

3. Kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
W ZAKRESIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH SZKOŁA ZAPEWNIA
1. Opiekę w czasie pobytu dziecka w szkole, także podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych – organizując opiekę wychowawczą dyżurujących nauczycieli w czasie każdej przerwy międzylekcyjnej według przyjętego harmonogramu, dyżury nauczycieli
w szatni, w czasie akademii, apelu, imprez i zabaw.
1) Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły.
2) Opiekę w czasie pobytu dziecka w szkole także podczas lekcji jak i zajęć pozalekcyjnych – organizują opiekę wychowawczą dyżurujących nauczycieli
w czasie każdej przerwy międzylekcyjnej według przyjętego harmonogramu, dyżury nauczycieli w szatni, w czasie akademii, apelu, imprez i zabaw.
3) Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły(godziny te należy uzgodnić z rodzicami).
4) Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły.
5) Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.
6) Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a nad klasą przejmie
w tym czasie inny pracownik szkoły.
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
8) Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych (jeśli nie ma dyrektora szkoły lub wychowawcy) na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
9) Nauczycie nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
10) Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć
w szkole(u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarką.
11) Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców.
12) W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa, do którego zadań należy:
a) przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy,
b) inicjowanie i ustalenie wspólnych działań wszystkich pracowników szkoły
w celu poprawy bezpieczeństwa,
c) podejmowanie inicjatyw,
d) zgłoszenie wniosków dotyczących nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

2. W czasie wycieczek szkolnych tak bliskich jak i dalekich:
1) w czasie wycieczek na terenie Klewa nauczyciel sprawuje opiekę nad grupą uczniów nie większą niż 30 osób,
2) w czasie wycieczek poza miejsce zamieszkania nauczyciel sprawuje opiekę nad grupą uczniów nie większą niż 15 osób,
W miarę potrzeb do pomocy zaprasza się rodziców uczniów, tak aby grupa oddana
w opiekę nie była większa niż 15 uczniów.

3. W czasie wolnym od zajęć szkoła, o ile istnieje zapotrzebowanie organizuje zajęcia
o charakterze rozrywkowym, sportowym, świetlicowym.

4. Opiekę uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, kierują ich przy pomocy wychowawców do specjalistycznych przychodni oraz organizują nauczanie indywidualne.

5. Pomoc materialną przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Za zgodą Rady Rodziców korzystanie z całkowitego lub częściowego zwolnienia
z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej lub szklanki herbaty.

7. Dyrektor szkoły przydziela każdemu oddziałowi opiekuna zwanego wychowawcą klasy. W szczególnych przypadkach wyznaczony przez dyrektora nauczyciel może pełnić opiekę wychowawczą w nie więcej niż dwu oddziałach.

8. Ustala się ciągłość pracy wychowawcy w klasach I-III i IV-VI. Ciągłość ta może nie być zachowana gdy:
- wychowawca odchodzi ze szkoły, przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim lub
na urlopie dla poratowania zdrowia

9. Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy klasy na uzasadniony wniosek nauczyciela, rodzica lub uczniów złożony dyrektorowi szkoły:
- wniosek o zmianę wychowawcy klasy rozpatruje dyrektor szkoły zwracając się
o opinie do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
- zmianę wychowawcy klasy dokonuje dyrektor szkoły. Nauczyciel, któremu
odebrano wychowawstwo może odwołać się od decyzji dyrektora do organu
prowadzącego szkołę.


SZKOŁA W ZAKRESIE NAUCZANIA ZAPEWNIA UCZNIOM
1. Naukę swobodnego i poprawnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.

2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

3. Dochodzenie do rozumienia i nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.

4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.

5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie,
w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

7. Poznawania zasad rozwoju osobistego i życia społecznego.

8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
W ZAKRESIE NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI
1. Poznawania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.

2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów i 


Opublikowane przez: Maria Domańska | Data wprowadzenia: 2015-03-14 17:15:10.

Zobacz:
 statut .  status .  regulamin . 
Data wprowadzenia: 2015-03-14 17:15:10
Opublikowane przez: Maria Domańska