KIEROWNIK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ poszukuje
kandydata na stanowisko: PSYCHOLOGA

                                                            WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
                                                                 w Żarnowie ul. Przedborska 12

                                                    KIEROWNIK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
                                                                  

                                                               poszukuje kandydata na stanowisko:
                                                                              PSYCHOLOGA
                                                                        (Umowa na zastępstwo)

Wymiar etatu: ¼
Liczba wolnych stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarnowie

1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie) w zakresie psychologii,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog minimum 1 rok,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięta odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • przestrzeganie etycznych zasad pracy z uczestnikiem,
 • dokładność, punktualność, umiejętność współpracy w zespole.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczestników w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb, możliwości psychofizycznych,
 • Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczestników oraz planowanie wsparcia związanego z ich rozwojem,
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego życia,
 • Prowadzenie porad i konsultacji dla uczestników,
 • Planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej i grupowej z uczestnikami,
 • Motywowanie osób niepełnosprawnych do udziału w rehabilitacji,
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w trakcie zajęć,
 • Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej,
 • Udzielanie pierwszej pomocy,
 • Tworzenie diagnozy funkcjonalnej uczestników,
 • Współudział w tworzeniu IPR,
 • Stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Dokonywanie oceny uczestników,
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczestników,

3. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom),
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych, do pracy na danym stanowisku,
 • Kserokopia świadectw pracy lub kserokopia innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków co najmniej rocznego zatrudnienia,
 • Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach i kwalifikacjach zawodowych (jeśli uczestnik naboru takie posiada).

 

4. Dodatkowe informacje:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. we wrześniu 2014 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Żarnowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Przedborska 12
26-330 Żarnów
lub o dostarczenie do WTZ w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Nabór na stanowisko - Psycholog

 

 

w terminie do dnia 21.08.2015r. do godziny 15.00.

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty, które wpłyną do WTZ po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zostaną powiadomieni.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarnowie oraz na tablicy informacyjnej w WTZ Żarnów.

 

 

p.o. KIEROWNIKA
Michał Cegieła

 

Opublikowane przez: Marcin Baranowski | Data wprowadzenia: 2015-08-10 10:51:09.
WYNIK NABORU NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

INFORMACJA KIEROWNIKA

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W ŻARNOWIE

O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻARNOWIE

 

Psycholog

Nazwa stanowiska pracy

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarnowie, ul Przedborska 12, 26 - 330 Żarnów
 2. Stanowisko pracy: Psycholog (umowa na zastępstwo).
 3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia została wybrana: Pani Izabela Bartodziej.
 4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

          Pani Izabela Bartodziej spełniała wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa.

          W związku z tym została zapraszona do rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym przez Komisję rekrutacyjną czasie.

          Podczas rozmowy kandydatka zaprezentowała swoje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności w zakresie podanym w ogłoszeniu

          o naborze. Po rozmowie Komisja rekrutacyjna zarekomendowała Panią Izabelę Bartodziejdo zatrudnienia na stanowisko

          Psychologa.

 

          Pani Izabela Bartodziej posiada wykształcenie wyższe, posiada tytuł magistra psychologii. Dotychcasowe doswiadczenie 

          zawodowe, bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z Warsztatami Terapii Zajęciowej.

 

         Żarnów dnia 04.09.2015                                                                                             

                                                                                                                          p.o. Kierownika WTZ Żarnów  

                                                                                                                                 mgr Michał Cegieła

                                                                                                                                                        

 

 

Opublikowane przez: Marcin Baranowski | Data wprowadzenia: 2015-09-30 09:18:13.
NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA TERAPII
ZAJĘCIOWEJ

 

                                                                                                                                     Żarnów, dnia 30.01.2019 r.

 

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻARNOWIE

ul. Przedborska 12, 26-330 Żarnów

 

KIEROWNIK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

poszukuje kandydata na stanowisko

INSTRUKTORA TERAPII ZAJECIOWEJ

( umowa na zastępstwo )

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warsztaty Terapii Zajeciowej ul. Przedborska 12, 26-330 Żarnów

 

1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe/srednie kierunkowe: TERAPEUTA ZAJECIOWEY LUB PEDAGOGIKA SPECJALNA,
 • doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim minimum 1 rok,
 • znajomośc obsługi komputera i urządzen biurowych,
 • bardzo dobrze rozwiniete umiejętności komunikacyjne, wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięta odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • dokładność, punktualność, umiejętność współpracy w zespole,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktor terapii zajeciowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

     Dodatkowe umiejętności:

 • umiejętność gry na instrumencie
 • umiejętności plecionkarskie,
 • umiejętności pracy w drewnie i glinie,
 • znajomość uprawy i pielęgnacji roślin.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników WTZ,
 • kształtowanie właściwych postaw i zachowan uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji terapeutycznej: IPR, oceny indywidualne, roczne oraz kompleksowe, plany i sprawozdania,
 • opieka i odpowiedzialnośc za bezpieczeństwo uczestników w trakcie zajęć,
 • przestrzeganie zasad porządku i dyscypliny pracy,
 • dbałośc o powierzone mienie,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

3. Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy,
 • kserokopia zaswiadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i kwalifikacjach zawodowych ( jesli uczestnik naboru takie posiada ),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przciwskazań zdrowotnych do pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wskazanego naboru.

4. Dodatkowe informacje:

        Praca w systemie jednozmianowym - ośmiogodzinnym. Użytkowanie sprzętku biurowego ( komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów ). Budynek WTZ dostosowany jest do osób niepełnosprawnych.

 

Termin składania dokumentów: 12.02.2019 r. godz. 15:00

Miejsce składania dokumentów:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie ul. Przedborska 12, 26-330 Żarnów

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     p.o. kierownika

                                                                                                                                                       Michał Cegieła

 

Klauzura informacyjna dla kandydatów do pracy:

Zgodnie z art.13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Przedborska 12, 26-330 Żarnów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wtz-zarnow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 4. Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres rekrutacji oraz przezz okres 3 miesięcy po ogłoszeniu wyniku naboru.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administartora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wrunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę do wykonania czynności w zakresie prawa pracy.

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Baranowski | Autor: Marta Ściubeł | Data wprowadzenia: 2019-01-30 13:43:17 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:50:11.
NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG

KIEROWNIK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ poszukuje
kandydata na stanowisko: PSYCHOLOGA
                                                            WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
                                                                 w Żarnowie ul. Przedborska 12
                                                    KIEROWNIK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
                                                                 
                                                               poszukuje kandydata na stanowisko:
                                                                              PSYCHOLOGA
                                                                        (Umowa na zastępstwo)
Wymiar etatu: ¼
Liczba wolnych stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarnowie
1. Wymagania konieczne:
•    wykształcenie wyższe (magisterskie) w zakresie psychologii,
•    doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog minimum 2 lata,
•    podstawowa umiejętność obsługi komputera,
•    bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, wysoka kultura osobista,
•    wysoko rozwinięta odpowiedzialność i zaangażowanie,
•    przestrzeganie etycznych zasad pracy z niepełnosprawnym uczestnikiem,
•    dokładność, punktualność, umiejętność współpracy w zespole.
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•    Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczestników w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb, możliwości psychofizycznych,
•    Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczestników oraz planowanie wsparcia związanego z ich rozwojem,
•    Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
•    Przygotowanie uczestników do samodzielnego życia,
•    Prowadzenie porad i konsultacji dla uczestników,
•    Planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej i grupowej z uczestnikami,
•    Motywowanie osób niepełnosprawnych do udziału w rehabilitacji,
•    Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w trakcie zajęć,
•    Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej,
•    Udzielanie pierwszej pomocy,
•    Tworzenie diagnozy funkcjonalnej uczestników,
•    Współudział w tworzeniu IPR,
•    Stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•    Dokonywanie oceny uczestników,
•    Prowadzenie wymaganej dokumentacji,
•    Kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczestników,
3. Wymagane dokumenty:
•    CV i list motywacyjny,
•    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom),
•    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych, do pracy na danym stanowisku,
•    Kserokopia świadectw pracy lub kserokopia innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków co najmniej rocznego zatrudnienia,
•    Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach i kwalifikacjach zawodowych (jeśli uczestnik naboru takie posiada).
4. Dodatkowe informacje:
       Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. we lipcu 2019 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Przedborska 12
26-330 Żarnów
lub o dostarczenie do WTZ w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Nabór na stanowisko - Psycholog

w terminie do dnia 09.09.2019 r. do godziny 15.00.
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2018r. poz. nr 1000, poz. 1669.)".
Oferty, które wpłyną do WTZ po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zostaną powiadomieni.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarnowie oraz na tablicy informacyjnej w WTZ Żarnów.
 
 
p.o. KIEROWNIKA
Michał Cegieła

 

Opublikowane przez: Marcin Baranowski | Autor: Marta Ściubeł | Data wprowadzenia: 2019-08-26 14:15:09.
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA NABORU NA WOLNE
STANOWISKO PRACY: PSYCHOLOGA W WARSZTATACH TERAPII
ZAJĘCIOWEJ W ŻARNOWIE

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy:

Psychologa w  warsztatach Terapii Zajęciowej w Żarnowie

 

       W dniu 26.08.2019 roku p.o. Kierownika Terapii Zajeciowej w Żarnowie Zarządzeniem nr. 4/2019 na podstawie art.11 ust.1 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 902) ogłosil nabór na stanowisko pracy w Warsztatach Terapii zajęciowej w Żarnowie - Psycholog (umowa na czas zastępstwa). Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2019 r. W terminie aplikację złożyła:

 1. Pani magdalena Wiktorowicz, zam. Opoczno

      W dniu 17 wrzesnia 2019 roku komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z zaproszoną Kandydatką. Komisja po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej uznała, iż Pani Magdalena Wiktorowicz wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu psychologii oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi. W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż Kandydatka posiada widzę i kwalifikacje niezbedne do prawidłowego wykonywania obowiazków Psychologa w warsztatach Terapii Zajęciowej w Żarnowie i orzekła o wyborze Pani magdalena wiktorowicz na to stanowisko.

 

       Na tym protokól zakończona i podpisano przez czlonków Komisji.

       Zarnów, dnia 17 wrzesnia 2019 r.

 

       Monika Cal - sekretarz

       Sylwia Burakowska

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Baranowski | Autor: Marta Ściubeł | Data wprowadzenia: 2019-11-05 14:28:15 | Data modyfikacji: 2019-11-05 14:30:04.
INFORMACJA KIEROWNIKA WARSZTATÓW TERAPII
ZAJĘCIOWEJ W ŻARNOWIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE
STANOWISKO PRACY W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W ŻARNOWIE

INFORMACJA KIEROWNIKA WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W ŻARNOWIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻARNOWIE

PSYCHOLOG

(UMOWA NA ZASTEPSTWO)

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie ul. Przedborska 12, 26-330 Żarnów
 2. Stanowisko pracy: Psycholog
 3. Wyniki przeprowadzonego naboru - wybrana została: Magdalena Wiktorowicz
 4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Wiktorowicz spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe     stanowisko psychologa, w zwiazku z tym zaproszona zosta;ła na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym przez Komisję rekrutacyjna czasie. Podczas rozmowy kandydydatka zaprezentowała swoje kwalifikacje i umijętności oraz wiedzę w zakresie podanym w ogłoszeniu o naborze. Po przesłuchaniu Komisja rekrutacyjna rekomendowała Panią do zatrudnienia na stanowisko Psychologa (umowa na zastepstwo).

Pani magdalena Wiktorowicz legitymuje się wykształceniem wyzszem. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, dobra znajomośc z zakresu psychologii gwarantuje właściwą realizację powierzonych zadań na w/w stanowisku.

 

Żarnów dnai 18.09.2019 r.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Baranowski | Autor: Marta Ściubeł | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:04:17.
Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:04:17
Autor: Marta Ściubeł
Opublikowane przez: Marcin Baranowski